Algemene Huurvoorwaarden

Autoverhuur Koopman Zutphen.
Algemene huurvoorwaarden. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder nummer 2270 .
Artikel 1 .
Elke huurder verklaart bij het sluiten van een huurovereenkomst met Autoverhuur Koopman gevestigd te Zutphen,hierna te noemen Koopman ,deze voorwaarden te accepteren en tevens dat de auto op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
Artikel 2
De auto's worden verhuurd met de daarbij behorende accessoires en de tot de auto behorende documenten .De huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van bij de auto behorende documenten ,onderdelen en gereedschappen .De huurder is gehouden de auto in goede staat bij Koopman terug te bezorgen .Huurder zal toestaan dat Koopman zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
Artikel 3 .
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals door de partijen is overeengekomen .Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de verzegelde kilometerteller .Huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen ,dat de verzegeling van de kilometerteller ,ook ten aanzien van het punt van de aansluiting van de kabel ,intact blijft .Indien de kilometerteller defect raakt dient zulks onmiddellijk te worden gemeld aan Koopman .Het na het defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers wordt zonodig berekend aan de hand van wegenkaarten
Artikel 4
Huurder verplicht zich de auto, op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt, bij Koopman terug te bezorgen ,tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door Koopman schriftelijk is toegestaan .De aldus verlengde huurovereenkomst blijft onderworpen aan deze algemene voorwaarden .
Artikel 5 .
Indien de auto niet binnen de overeengekomen termijn bij Koopman weer is ingeleverd ,gaat onverminderd zijn recht tot onmiddellijke terugname van de auto ,de huur automatisch door onder dezelfde bepalingen ,met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode verhoogd wordt met een bedrag van 25 onverminderd de eventuele door Koopman verder te lijden schade en de te maken kosten ,tenzij huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van technisch mankement van de auto ,dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst .
Artikel 6 .
De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen dienst betaling contant te geschieden onmiddellijk na inlevering van de auto of na verval van de huurtermijn .Indien de vordering van Koopman desondanks niet contant of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald is Koopman gerechtigd deze te verhogen met een rente van 1,25%
per maand ,welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde ,waaronder uitstel van betaling is verleend ,zonder dat daarmee overigens de verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen .Deze verhoging gaat onmiddellijk na inlevering van de auto of na verval van enige huurtermijn in .Koopman is voorts gerechtigd ,buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten ,zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke ,door de niet betaling veroorzaakt te vorderen ,waaronder begrepen de kosten van advocaat ,procureur ,zaakwaarnemer ,gerechtsdeurwaarder en incassobureau .De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente ,met een minimum van 35. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand . Uit het enkele feit dat Koopman zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 7
Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt ,zijn de kosten aan het gebruik van de auto zoals motorbrandstof ,stalling ,wassen en banden- en ruitreparatie ,voor rekening van de huurder.
Artikel 8 .
Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijder(s) mag (mogen) de auto besturen .Het doorverhuren van de auto is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koopman .Huurder dient er voor te zorgen dat de auto op behoorlijke wijze behandeld ,verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt .en dat voor overbelasting en beschadiging van het in- en exterieur wordt gewaakt .De huurder dienst ervoor te zorgen ,dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd in de overeenkomst te alle tijde te kennis ,de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit ,die tot het goed besturen vereist is .Het is niet toegestaan de auto te bezigen voor het vervoer van personen en/of goederen tegen betaling , voor het geven van rijonderricht ,voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten .Zonder toestemming mag de auto niet worden gebruikt voor het trekken van aanhangwagens en/of caravans ,noch naar het buitenland worden gebracht .De huurder dient ervoor te zorgen dat geregeld het water en oliepeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd en dat de auto op tijd (overeenkomstig het service schema van de betreffende auto) een onderhoudsbeurt krijgt .
Artikel 9 .
Huurder is aansprakelijk voor alle schade gedurende de huurtijd respectievelijk de tijd dat hij de auto onder zicht heeft ,aan of met de auto toegebracht .In geval van schade overkomen aan of veroorzaakt met de onder deze overeenkomst vallende auto ,is huurder verplicht Koopman telefonisch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van Koopman op te volgen ,zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben ,zulks onder inzending van het in de auto aanwezige schade-aangifteformulier .De berijder van de gehuurde auto dient in het desbetreffend geval zo mogelijk door de politie rapport of proces-verbaal te doen opmaken
Artikel 10
De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten komen geheel voor rekening van Koopman .Onderhoud en reparatiewerkzaamheden dienen in principe in het bedrijf van Koopman te worden uitgevoerd .Wanneer dit niet mogelijk is ,dient gebruik te worden gemaakt van een officiele dealer . Indien de totale kosten van reparatie- c.q. vervangingswerkzaamheden een bedrag van 45 niet te boven gaan ,kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Koopman ten uitvoer worden gelegd .Voor kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten boven een bedrag van 45 dient Koopman schriftelijk toestemming te verlenen . Wanneer huurder dit verzuimt zijn de kosten voor rekening van de huurder .De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en na de toestemming van Koopman elders uitgevoerde door de huurder betaalde reparaties worden door Koopman tegen overlegging van kwitanties vergoed. Eventueel in het buitenland betaalde kosten worden vergoed tot maximaal de bedragen die overeenkomen met de kosten in Nederland voor overeenkomstige werkzaamheden .Bij reparaties vervangen onderdelen dienen bij Koopman , indien hij daarom verzoekt te worden ingeleverd .Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van Koopman.
Artikel 11 .
Huurder vrijwaart Koopman voor alle schade aan inzittenden of derden waarvoor Koopman aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan Koopman mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten tenzij de door Koopman verschuldigde boete en/of schadevergoeding een gevolg is van een defect aan de auto dat reeds in aanleg aanwezig was bij de aanvang van de huur .
Artikel 12 .
Huurder heeft indien verder rijden met de gehuurde tengevolge van een defect aan de auto reeds in aanleg bij aanvang van de huur aanwezig was recht op vergoeding van kosten en schaden ,evenwel tot een maximum van
135 danwel vervangend vervoer
In alle andere gevallen waar verder rijden onmogelijk is heeft huurder geen recht op vergoeding van kosten en schaden of vervangend vervoer .
Artikel 13 .
De huurder is aansprakelijk voor de door Koopman te lijden bedrijfsschade voorzover deze schade geleden wordt door opzet ,grove nalatigheid of grove schuld van de huurder of de bestuurder .Deze wordt reeds thans voor beide partijen bindend vastgesteld op het objectief bepaalde aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag ,verminderd evenwel met 10% wegens besparing van op Koopman drukkende kosten en lasten .
Artikel 14 .
De huurder verklaart ermee bekend te zijn dat er ten aanzien van de auto en inzittenden geen andere verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid tot het wettelijk voorgeschreven minimum of anderszins ,alsmede cascoschade is gesloten dan de genoemde verzekering(en) .Schade aan de auto of aan derden die om welke reden dan ook niet ten volle door de verzekeraar wordt vergoed ,komt voor rekening van de huurder ,die Koopman voor alle aansprakelijkheid te deze vrijwaart .Ten alle tijde komt voor rekening van de huurder het eigen risico .De verzekeringsvoorwaarden liggen bij Koopman voor de huurder ter inzage .
Artikel 15 .
De waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval huurder uit welke oorzaak dan ook ,geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens deze overeenkomst ter beschikking gestelde auto .Hij strekt mede tot verhaal van kosten en schade ,tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van deze overeenkomst is gehouden ,onverminderd het recht van Koopman tot volledige schadevergoeding .
Artikel 16 .
Koopman is gerechtigd deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te be-eindigen en zich weer in het bezit van de auto te stellen ,indien huurder enige verplichting van deze overeenkomst niet ,niet op tijd of niet ten volle nakomt ,bij overlijden ,onder curatelestelling ,aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder ,bij vestiging in het buitenland van huurder ,bij vordering van overheidswege van de betreffende verhuurde auto ,dan wel bij beslag op de auto .Huurder machtigt bij deze Koopman of door hem aangewezen personen de auto te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van de auto te stellen .In het geval dat de auto door Koopman is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de terzake gemaakte kosten of de uit de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen .
Artikel 17 .
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten ,daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde ,zullen voor de Burgelijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Koopman ,aanhangig worden gemaakt voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.
----

  • Privacyverklaring
  • Naar de

    Info pagina